top of page

Kế hoạch chiến lược
(2018 - 2022)

Với tư cách là một cộng đồng trường học, chúng tôi tự hào về việc Tạo ra Tương lai thông qua một môi trường quan tâm giúp nâng cao khả năng học tập, phát triển cá nhân và phúc lợi cho tất cả học sinh và nhân viên.

Mục đích của chúng tôi là phát triển những người học thông thạo và độc lập thông qua việc cung cấp một chương trình giảng dạy đảm bảo và khả thi được thiết kế tập thể và phân phối nhất quán trong một môi trường học dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và kỳ vọng cao.


Cơ sở lý luận của chúng tôi dựa trên việc nâng cao kết quả cả về mặt xã hội và học tập của học sinh, tập trung vào việc hỗ trợ đạt được các con đường mong muốn để học tập, giáo dục hoặc làm việc cao hơn

Liên hệ chúng tôi

Email: sunny.co@education.vic.gov.au

Cơ sở phía Bắc: (03) 8311 8500
Cơ sở phía Tây: (03) 8311 5200

IMG_4829_small.jpg
Year 7 fraction families 2.JPEG
2.jpg
IMG_E5394.JPG
bottom of page