top of page
Confetti Pattern Blue

Lãnh đạo sinh viên

Giọng nói và khả năng lãnh đạo của sinh viên là một phần quan trọng trong cuộc sống Đại học.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Có một số vai trò lãnh đạo ở tất cả các cấp trong năm và trong những năm qua, đội ngũ lãnh đạo sinh viên của Trường đã có những đóng góp đáng kể và được đánh giá cao cho cộng đồng Trường.

Chương trình lãnh đạo tích cực trong khuôn viên trường của chúng tôi bao gồm Hội đồng Đại diện Sinh viên (SRC), Đại sứ Beacon, Sáng kiến ​​Lãnh đạo Thanh niên, Hỗ trợ Đồng nghiệp và Chương trình Tham gia Cộng đồng.

Sinh viên cũng được bầu để đại diện cho ban sinh viên của Trường trong hội đồng trường.

North Campus Peer Support.jpg
West Campus Peer Support.jpg
Photos: Our 2021 Peer Support Leaders at North Campus (left) and West Campus (right).
bottom of page