top of page
Math Symbols

VCE tiếng Anh

Thông qua việc tương tác với các văn bản từ thế giới đương đại và quá khứ, và sử dụng các văn bản từ Úc và từ các nền văn hóa khác, học sinh học VCE English trở thành những người giao tiếp tự tin, rõ ràng và có nhận thức sâu sắc, đồng thời phát triển hơn nữa ý thức về bản thân, thế giới và vị trí của họ trong đó . Tiếng Anh giúp trang bị cho học sinh để tham gia vào một xã hội dân chủ và cộng đồng toàn cầu.

International Student Program A5 2022 cover_Page_1_edited.jpg
ISP Handbook cover 2023.png
bottom of page