top of page

SunLit

SunLit là cách tiếp cận toàn bộ trường học của chúng tôi để đọc.

Các bác sĩ cho biết thêm:

SunLit bắt đầu hoạt động vào năm 2007 và phục vụ cho những độc giả thuộc mọi khả năng. Nó dựa trên bằng chứng và là duy nhất trong cách tiếp cận của nó. Học sinh được xếp vào các lớp theo trình độ kỹ năng. Các bài học được thiết kế để phù hợp với thời gian biểu cụ thể của các hoạt động cho từng cấp độ.

Vào năm 2018, SunLit đã được Bộ Giáo dục xếp hạng là 'có ảnh hưởng'. Đây là mức đánh giá cao nhất có thể đạt được. Trên thực tế, đánh giá của Bộ có nghĩa là cách tiếp cận của Sunshine College để cải thiện kết quả đọc được khuyến nghị để các trường khác điều tra.

sunlit brochure cover.png
bottom of page